บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีซอฟต์แวร์ให้บริการดังนี้

โปรแกรม รายละเอียด การติดตั้ง
... Windows
 • windows 7
 • windows 8
 • windows 10
ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เอง
... Microsoft Office
 • Office Pro Plus 2013
 • Office Pro Plus 2016
 • Office Professional Plus 2019
ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงาน สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เอง
... Adobe Creative Cloud ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงาน สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เอง

              เนื่องจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเท่านั้น

 • ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากร ของมหาวิทยาลัย
 • ซอฟแวร์เหล่านี้มีขอบเขตการใช้งานเฉพาะบุคคล ห้ามแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือดัดแปลงหรือปรับแก้รหัสซอฟต์แวร์ในทางที่จะละเมิดลิขสิทธิ์

เข้าสู่ระบบ


**ใช้ username และ password เดียวกับระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย